BLOG

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Trường THPT Lê Hồng Phong – Phú Yên

Exam24h Vật Lý
Đăng Bởi: Exam24h BlogNgày: 20/05/2015
Tổng Số Bình Luận: 0
Chuyên Mục: Đề thi thử
Đề thi thử trường THPT Lê Hồng Phong – Phú Yên được chúng tôi gửi tới bạn đọc như một tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới. Hi vọng rằng tài liệu sẽ giúp ích được phần nào trong việc ôn luyện của các bạn. Chúc các bạn có một mùa thi thành công!

Một số câu trong đề thi thử:

Câu 2: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.
B. điện phân NaCl nóng chảy.
C. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.
D. điện phân dung dịch NaCl bão hòa , có màng ngăn điện cực.
Câu 3: Cho các phản ứng hóa học sau:
a)  2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O.                b)  2NaNO3 → 2NaNO2 + O2.
c)  2NO+2NaOH →NaNO2 + NaNO3 + H2O.         d)  KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O.
e)  2F2 + 2H2O → 4HF + O2.                                  g) 2CaOCl2 + CO2 + H2O →CaCO3 +CaCl2 + 2HClO
Các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là
A. b, c, d, e, g.               B. b, c, d, e.                   C. b, d, e, g.                   D. a, b, c, e
Câu 4: Chọn phát biểu sai ?
A.    Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm cho ra hợp chất có màu tím đặc trưng.
B.     Khi thủy phân đến cùng peptit trong môi trường axit hoặc kiềm thu được  các -amino axit.
C.    Phân tử peptit mạch hở chứa n gốc-amino axit có n -1 số liên kết peptit.
D. Tetrapeptit là hợp chất có liên kết peptit mà phân tử có chứa 4 gốc -amino axit.
Câu 5: Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y (MX  < My). Đun nóng 12,5 gam hỗn hợp A với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,6 gam hỗn hợp ancol no B, đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC và hỗn hợp hai muối Z. Đốt cháy 7,6 gam B thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A lần lượt là:
A. 59,2%; 40,8%                 B. 50%; 50%                              C. 40,8%; 59,2%            D. 66,67%; 33,33%
Câu 6: Để nhận biết ion NO3 người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:
A. Tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí, dung dịch có màu xanh.
B. Tạo ra kết tủa có màu vàng.
C. Tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí, dung dịch có màu vàng.
D. Tạo ra khí có màu nâu, dung dịch có màu xanh.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không chính xác:
A. P trắng có cấu trúc mạng tinh thể                    B. P đỏ bền hơn P trắng
C. P trắng và P đỏ đều dễ tan trong nước.           D. P đỏ là chất rắn có cấu trúc polime
Câu 9: Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là
A. 4,08.                          B. 4,48.                          C. 3,20.                          D. 4,72.
Câu 10: M là hỗn hợp của một ancol no X mạch hở và axit hữu cơ đơn chức Y đều mạch hở. Đốt cháy hết 0,4 mol hõn hợp M cần 30,24 lít O2 (đktc) vừa đủ, thu được 52,8 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Biết số nguyên tử Cacbon trong X và Y bằng nhau. Số mol của Y lớn hơn số mol của X. Công thức phân tử X và, Y trong M là:
A. C3H8O2 và  C3H4O2         B. C3H8O3 và  C3H4O2            C. C3H8O2 và  C3H6O2     D. C3H8O và  C3H4O2
Câu 11: Trong công nghiệp chế tạo ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?
A. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
B. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
C. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 12: Lấy 16 gam CuO hòa tan trong dung dịch H2SO4 20% ( vừa đủ). Sau đó làm nguội dung dịch đến 100C, thì có m gam CuSO4. 5H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của CuSO4 ở 100C là 17,4. Giá trị của m là:
A. 30,5                           B. 31,24                         C. 37,5                           D. 30,712
Câu 13: Lấy x gam P2O5 cho tác dụng với 338 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 3x gam chất rắn. Xác định x?
A. 11,36 gam                 B. 17,04 gam                 C. 12,78 gam                 D. 14,20 gam
Câu 14: Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH và HCl là
A. 2.                               B. 1.                               C. 3.                               D. 4.
Câu 15: Cho 53,2 gam một kim loại R thuộc nhóm A vào bình chứa 49,03 gam dung dịch HCl 29,78%. Cho bốc hơi cẩn thận dung dịch tạo thành trong điều kiện không có không khí, thu được bã rắn là hỗn hợp 3 chất, khối lượng 99,92 gam. Kim loại R là:
A. Li                              B. Ba                              C. Na                             D. K
Câu 16: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưởng tính ?
A. Al, Al2O3, Al(OH)3 , NaHCO3                        B. Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3
C. Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, Na[Al(OH)4]             D. NaHCO3, Al(OH)3, ZnO, H2O
Câu 17: Cho 29,6 gam gam hỗn hợp AlCl3 và FeCl3 với tỷ lệ mol 1:1 tác dụng với dung dịch Na2S dư sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là:
A. 18,2 gam                   B. 28,5 gam                   C. 14,3 gam                   D. 18,4 gam
Câu 18: Chọn phát biểu đúng:
A. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng este hóa của glyxerol và các muối natri của axit béo
B. Chất giặt rửa tổng hợp không phải là muối natri của axit béo nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng
C. Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng
D. Không được dùng chất giặt rửa tổng hợp giặt đồ trong nước cứng
Câu 19: Cho 0,25 mol axit acrylic trộn với 0,3 mol ancol đơn chức X đem thực hiện phản ứng este hóa thu được thu được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Công thức của ancol và hiệu suất phản ứng este hóa là :
A. CH2=CH-CH2OH, H%= 78%                         B. CH3­- CH2OH, H% = 72%.
C. CH2=CH-CH2OH, H% = 72%                        D. CH3OH, H% = 68%
Câu 20: X là một amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu được 9,335 gam chất rắn. X là
A. Glixin.                       B. Alanin.                      C. Valin.                        D. Phenylalanin
Câu 21: Chọn phát biểu đúng.
A. Crom tác dụng với clo, t0 thu được CrCl2
B. Các số oxi hóa đặc trưng của crom là +1 đến +6.
C. CrO3 là một oxit axit.
D. Ion đicromat   có màu vàng.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tính chất hoá học chung của kim loại là tính khử.
B. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+
C. Có thể điều chế nhôm bằng cách điện phân nóng chảyAlCl3
D. Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm thổ chỉ có số oxi hóa là +2
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam một ancol X đơn chức, sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 10 gam kết tủa. Mặt khác, cho X đun với H2SO4 đặc ở 1700C thì thu được 1 anken duy nhất. Có bao nhiêu ancol thỏa mãn?
A. 4                                     B. 8                                       C. 7                            D. 3
Câu 24: Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm ?
A. K, Be, Na .                B. Na, Mg, K.                C. Na, K, Ba.                 D. Na, K, Al .
Câu 25: Cho các nguyên tố sau : K, Ca thuộc chu kì 4 và Mg, Al thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn. Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần theo thứ tự nào dưới đây ?
A. Ca, K, Mg, Al                B. K, Ca, Al, Mg                  C. K, Mg, Ca, Al                    D. K, Ca, Mg , Al
Câu 26: Có các dung dịch loãng của các muối sau: MgCl2, AlCl3, FeCl3, FeCl2, CdCl2, BaCl2, CuCl2. Khi cho dung dịch Na2Svào các dung dịch muối trên. Số trường hợp phản ứng sinh ra chất kết tủa là
A. 4.                               B. 6.                               C. 5.                               D. 7.
Câu 27: Thêm từ từ cho đến hết 0,5 mol dung dịch HCl vào hỗn hợp dung dịch Y gồm 0,2 mol NaOH và 0,15 mol NaAlO2. Lượng kết tủa thu được là:
A. 15,6 gam                   B. 11,7 gam                   C. 7,8 gam                     D. 3,9 gam
Câu 28: Thủy phân một pentapeptit mạch hở thu được 3,045 gam Ala- Gly- Gly, 3,48 gam Gly – Val, 7,5 gam Gly,  x mol Val và y mol Ala. Giá trị x, y có thể là:
A. 0,03;  0,035 hoặc 0,13;  0,06                           B. 0,055;  0,06 hoặc 0,13;  0,06
C. 0,055;  0,135 hoặc 0,035;  0,06                       D. 0,03;  0,035 hoặc 0,13; 0,035
Câu 29: Một loại nước cứng, khi được đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hoà tan những hợp chất nào sau đây ?
A. Ca(HCO3)2 , MgCl2.                                        B. Mg(HCO3)2 , CaCl2.
C. Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2.                               D. MgCl2 , CaSO4.
Câu 30: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)                      B. Glyxin (CH2NH2-COOH)
C. Lysin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)                       D. Axit adipic (HOOC[CH2]4 -COOH)
Đề thi tương tự:

Xem chi tiết tệp tin PDF:


Tải về tệp tin PDF:

TẢI VỀ MÁY
THI THỬ ONLINE
Nếu không tải được bằng link phía trên, quý thầy cô và các em Học sinh có thể tải về bằng các link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Google Drive

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

Bài Viết Liên Quan

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC
Exam24h © 2019
LIÊN HỆ

Exam24h Blog - Đề thi, tài liệu tất cả Lĩnh vực

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Tạo Khóa học | Tạo Đề thi Online | Hỏi và Đáp | Tuyển Sinh

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: info@exam24h.com

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: anvv@exam24h.com

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h