BLOG

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Trường THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc (Lần 5)

Exam24h Vật Lý
Đăng Bởi: Exam24h BlogNgày: 18/05/2015
Tổng Số Bình Luận: 0
Chuyên Mục: Đề thi thử
Một số câu trong đề thi thử:

Câu 2: Cho dãy các chất: NaOH, Al, Cr(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3, Fe(OH)¬3, ZnSO4, NaHCO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, mạch hở trong đó có một ancol không no chứa một liên kết đôi. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X thu được 0,22 mol CO2. Mặt khác 0,1 mol hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 9,6 gam Br2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy hỗn hợp X gồm 2 ancol là
A. CH3OH và CH2=CH-CH2OH. B. CH2=CH-CH2OH và CH2=C(CH3)-CH2OH.
C. CH3OH và CH2=C(CH3)-CH2OH. D. C2H5OH và CH2=CH-CH2OH.
Câu 4: Trong thành phần của thuốc chuột có hợp chất của photpho là Zn3P2. Khi bả chuột bằng loại thuốc này thì chuột thường chết gần nguồn nước bởi vì khi Zn3P2 vào dạ dày chuột thì sẽ hấp thu một lượng nước lớn và sinh ra đồng thời lượng lớn khí X và kết tủa Y khiến cho dạ dày chuột vỡ ra. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Kết tủa Y có thể tan trong dung dịch NH3.
B. Khí X thường xuất hiện ở các nghĩa trang, dễ bốc cháy tạo thành ngọn lửa lập lòe.
C. Khí X có thể được điều chế trực tiếp từ các đơn chất ở nhiệt độ thường.
D. Kết tủa Y có thể tan được trong dung dịch NaOH.
Câu 5: Để tăng hiệu quả tẩy trắng của bột giặt, người ta thường cho thêm một ít bột natri peoxit (Na2O2). Do Na2O2 tác dụng với nước sinh ra hiđro peoxit (H2O2) là chất oxi hóa mạnh có thể tẩy trắng được quần áo: Na2O2 + 2H2O → 2NaOH + H2O2 và 2H2O2 → 2H2O + O2. Vì vậy, người ta bảo quản tốt nhất bột giặt bằng cách
A. cho bột giặt vào trong hộp có nắp và để nơi khô mát.
B. cho bột giặt vào trong hộp không có nắp và để ra ngoài ánh nắng.
C. cho bột giặt vào trong hộp không có nắp và để trong bóng râm.
D. cho bột giặt vào hộp có nắp và để ra ngoài nắng.
Câu 6: Nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử nguyên tố Y trong hợp chất bằng liên kết cộng hóa trị có cực. Biết rằng nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p5. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X không thể là cấu hình nào dưới đây?
A. 2p4. B. 1s1. C. 2p2. D. 4s1.
Câu 7: Cho các phản ứng hóa học sau:
1. Fe3O4 + HNO3 2. FeO + HCl 3. Fe2O3 + HNO3 4. HCl + NaOH
5. HCl + Mg 6. Cu + HNO3 7. FeCO3 + HCl 8. Fe + H2SO4 đặc, nóng
Phản ứng oxi hóa – khử gồm:
A. 1, 5, 6, 8. B. 2, 4, 5, 6. C. 1, 2, 5, 6. D. 1, 5, 6.
Câu 8: Hỗn hợp X gồm CH3OH và C2H5OH có cùng số mol. Lấy 4,29 gam X tác dụng với 7,2 gam CH3COOH (có H2SO4 đặc xúc tác) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 50%). Giá trị m là
A. 4,860. B. 4,455. C. 9,720. D. 8,910.
Câu 9: Axit oleic có công thức phân tử là
A. C18H36O2. B. C18H32O2. C. C18H34O2. D. C16H32O2.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Liên kết giữa nhóm CO và nhóm NH giữa các đơn vị amino axit gọi là liên kết peptit.
B. Các peptit đều có phản ứng màu biure.
C. Các amino axit ở điều kiện thường đều là chất rắn dạng tinh thể.
D. Trong phân tử hexapeptit có 6 liên kết peptit.
Câu 11: Dung dịch X gồm 0,3 mol K+; 0,6 mol Mg2+; 0,3 mol Na+; 0,6 mol Cl- và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là
A. và 169,5. B. và 90,3. C. và 126,3. D. và 111,9.
Câu 12: Khí X là một chất khí gần như trơ ở nhiệt độ thường, được sinh ra khi thổi khí amoniac qua bột CuO ở nhiệt độ cao. Vị trí của nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn:
A. X nằm ở chu kì 2 nhóm IVA. B. X nằm ở chu kì 3 nhóm IVA.
C. X nằm ở chu kì 2 nhóm VA. D. X nằm ở chu kì 3 nhóm VA.
Câu 13: Phenol không tham gia phản ứng với tác nhân nào cho dưới đây?
A. Dung dịch Br2. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch HCl. D. Kim loại K.
Câu 14: Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch Cr2(SO4)3 và 6 giọt dung dịch NaOH 2M. Ly tâm, gạn bỏ dung dịch, còn lại kết tủa tiếp tục cho từ từ dung dịch NaOH 2M đến dư. Sau đó cho tiếp 5 giọt H2O2 đun nóng thì hiện tượng xảy ra là
A. kết tủa không tan, dung dịch cuối cùng thu được có màu da cam.
B. kết tủa tan dần cho đến hết, dung dịch cuối cùng thu được có màu da cam.
C. kết tủa không tan, dung dịch cuối cùng thu được có màu vàng.
D. kết tủa tan dần cho đến hết, dung dịch cuối cùng thu được có màu vàng.
Câu 15: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 45 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,9 mol CO2 và 1,2 mol H2O. Giá trị của m1 là
A. 43,8. B. 31,8. C. 34,8. D. 48,6.
Câu 16: Xà phòng hóa 265,2 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần vừa đủ 56,84 kg dung dịch NaOH 15%. Khối lượng glixerol thu được là (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn và chỉ số axit là số mg KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do có trong 1 gam chất béo)
A. 5,98 kg. B. 5,52 kg. C. 4,60 kg. D. 6,44 kg.
Câu 17: Cho một mẩu đá vôi nặng 10 gam vào 200 ml dung dịch axit clohiđric 2M. Thực hiện các biện pháp sau:
a) Nghiền nhỏ đá vôi trước khi cho vào.
b) Dùng 100 ml dung dịch HCl 4M thay vì dùng dung dịch ban đầu.
c) Tăng nhiệt độ cho phản ứng.
d) Cho thêm 500 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch ban đầu.
e) Thực hiện phản ứng trong ống nghiệm lớn hơn ban đầu.
Hỏi có bao nhiêu biện pháp làm tăng tốc độ phản ứng ?
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 18: Cacbohiđrat nào cho dưới đây vừa tác dụng với dung dịch brom, vừa tham gia phản ứng tráng bạc?
A. Mantozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Tinh bột.
Câu 19: Có các dung dịch NH3, CH3COOH, NaOH và HCl có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH tương ứng là h1, h2, h3 và h4. Sự sắp xếp theo chiều tăng dần các giá trị pH là
A. h4 < h2 < h1 < h3. B. h1 < h2 < h3 < h4. C. h2 < h4 < h1 < h3. D. h4 < h3 < h2 < h1.
Câu 21: Cho các chất sau: butan, but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, benzen, metylbenzen, stiren. Số chất tác dụng được với dung dịch brom ở nhiệt độ thường là
A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là
A. 3,25. B. 5,23. C. 10,46. D. 5,35.
Câu 23: Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Đimetylamin. B. Trimetylamin. C. Metylamin. D. Anilin.
Câu 24: Cho các chất sau: HCHO, C2H2, HCOOH, HCOOCH3, CH3COOCH3, C6H12O6 (glucozơ), C12H22O11 (saccarozơ). Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng tráng bạc?
A. 6. B. 4. C. 7. D. 5.
Câu 25: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol X, thu được 22,4 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,15 mol X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của hai axit trong X là
A. CH3COOH và C2H5COOH. B. HCOOH và HOOC-COOH.
C. CH3COOH và HCOOH. D. HCOOH và CH2(COOH)2.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây sai về phân bón hóa học?
A. Phân ure thu được khi cho amoniac phản ứng với axit photphoric.
B. Thành phần chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.
C. Không nên bón nhiều phân amoni vào ruộng đã bị chua.
D. Tro củi có thành phần chính là K2CO3 cũng được dùng để bón ruộng.
Câu 27: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin?
A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.
Câu 28: Điện phân dung dịch chứa 2a mol CuSO4 và a mol NaCl với các điện cực trơ có màng ngăn cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng lại thu được dung dịch X. Biết hiệu suất của quá trình điện phân đạt 100%. Xác định a, biết dung dịch X hòa tan vừa hết 10,2 gam Al2O3.
A. 0,1. B. 0,3. C. 0,6. D. 0,2.
Câu 29: Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được sản phẩm gồm 21,75 gam glyxin và 16,02 gam alanin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong A nhỏ hơn 17. Giá trị của m là
A. 31,29 gam. B. 30,57 gam. C. 30,21 gam. D. 30,93 gam.
Câu 30: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe và 6,4 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,4M và HCl 1,6M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là
A. 120,2. B. 136,4. C. 116,96. D. 114,8.
Câu 31: Có hỗn hợp bốn kim loại ở dạng bột là Mg, Cu, Ag và Fe. Để thu được Ag tinh khiết mà không làm thay đổi khối lượng của Ag thì có thể sử dụng lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. AgNO3. B. HCl. C. FeCl3. D. HNO3.
Câu 32: Khi cho butan-2-on phản ứng với hiđro trong điều kiện nung nóng và có xúc tác Ni thì sinh ra sản phẩm hữu cơ X. Tên theo danh pháp thay thế của X là
A. butan-1-ol. B. butan-2-ol. C. ancol isobutylic. D. propanol.
Đề thi tương tự: 

 

Xem chi tiết tệp tin PDF:


Tải về tệp tin PDF:

TẢI VỀ MÁY
THI THỬ ONLINE
Nếu không tải được bằng link phía trên, quý thầy cô và các em Học sinh có thể tải về bằng các link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Google Drive

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

Bài Viết Liên Quan

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC
Exam24h © 2019
LIÊN HỆ

Exam24h Blog - Đề thi, tài liệu tất cả Lĩnh vực

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Tạo Khóa học | Tạo Đề thi Online | Hỏi và Đáp | Tuyển Sinh

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: info@exam24h.com

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: anvv@exam24h.com

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h