BLOG

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Bài Tập ESTE – LIPIT Trong Đề Thi ĐH – CĐ (Giải Chi Tiết)

Exam24h Vật Lý
Đăng Bởi: Exam24h BlogNgày: 30/07/2015
Tổng Số Bình Luận: 0
Chuyên Mục: Tài Liệu Ôn Thi Môn Hóa Học
Tập tài liệu tổng hợp những bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng những năm trước, có lời giải chi tiết trong từng câu hỏi. Tập tài liệu này rất hữu ích cho những em học sinh trong quá trình tự học. Ngoài ra những lời giải chi tiết theo nhiều cách khác nhau, những chú ý, lưu ý ở những câu hỏi khó sẽ giúp các em có thêm tư duy mới để giải các bài tập dạng này. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn thi THPT Quốc Gia cũng như các kỳ thi khác.

I. Thông tin tài liệu:

1. Tác Giả: Tài liệu của trường THPT Ischool Quy Nhơn
2. Loại tệp: PDF Miễn Phí
3. Dung lượng: 851KB
4. Số trang: 27 Trang.

II. Một số câu trong tài liệu:

Câu 1. (Câu 6. Đại Học KA – 2007) Mệnh đề không đúng là:
A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
B. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.
D. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
Hướng dẫn giải: (Rượu không no – Acid không no)
Câu 2. (Câu 56. Đại Học KA – 2007) Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong
môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là:
A. HCOO-CH=CH-CH3. B. CH3COO-CH=CH2.
C. CH2=CH-COO-CH3. D. HCOO-C(CH3)=CH2.
Câu 3. (Câu 6. Đại Học KA – 2008) Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:
A. 5.        B. 2.        C. 4.        D. 6.
Hướng dẫn giải: C4H8O2 là este no đơn chức. Các đồng phân là:
HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)2; CH3COOCH2CH3; CH3CH2COOCH3
Câu 4. (Câu 18. Đại Học KA – 2008) Phát biểu đúng là:
A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
B. Tất cả các este phản ứng với d d kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol).
C. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
Câu 5. (Câu 19. Đại Học KA – 2008) Cho glixerin trileat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm
chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số
phản ứng xảy ra là:
A. 2.        B. 3.         C. 5.        D. 4.
Hướng dẫn giải: Glixerin trioleat là este của glixerin và axit oleic (axit béo không no có một liên kết
đôi). có cấu tạo:
CH2-COO-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3
CH-COO-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3
CH2-COO-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3
⇒ có phản ứng với Br2 và NaOH.
Câu 6. (Câu 38. Đại Học KA – 2008) Este X có các đặc điểm sau:
– Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;
– Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số
nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Phát biểu không đúng là:
A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.
B. Chất Y tan vô hạn trong nước.
C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.
D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 1700C thu được anken.
Hướng dẫn giải: Dựa vào các dữ kiện của đầu bài
Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau ⇒ X là este no đơn chức
Thủy phân X thu được Y phản ứng tráng gương ⇒ Y phải là axit fomic. ⇒ E là este của axit fomic. Z
có số C bằng một nửa của X vậy số C của Z phải bằng của axit fomic ⇒ Z là CH3OH. Tách nước từ
CH3OH không thu được anken.
Câu 7. (Câu 18. Cao đẳng – 2009) Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối
C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol
Câu 8. (Câu 23. Cao đẳng – 2009) Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử
C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là:
A. 2        B. 1          C. 3          D. 4
Câu 9. (Câu 15. Đại Học KA – 2010) Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng c/ thức phân tử C2H4O2 là:
A. 3         B. 1         C. 2          D. 4
Câu 12. (Câu 32. Đại Học KB – 2010) Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công
thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dd NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:
A. 4          B. 5        C. 8          D. 9
Hướng dẫn giải: Phản ứng được với NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc nên chỉ có thể là axit
hoặc este.
axit: CH3CH2CH2CH2COOH; CH3CH2CH(CH3)COOH; CH3CH(CH3)CH2COOH; CH3C(CH3)2COOH
Este: CH3CH2CH2COOCH3; CH3CH(CH3)COOCH3; CH3CH2COOC2H5; CH3COOCH2CH2CH3;
CH3COOCH(CH3)2
(Không tính este: HCOO–C4H9: vì chúng có thể tham gia pư tráng gương)
Câu 14. (Câu 21. Cao Đẳng – 2011) Công thức của triolein là:
A. (CH3[CH2]16COO)3C3H5
B. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5
C. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5
D. (CH3[CH2]14COO)3C3H5
Hướng dẫn giải:
Công thức của triolein là: (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 (là trieste của glixerol với axit oleic).
Câu 15. (Câu 30. Cao Đẳng – 2011) Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả
năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thuỷ phân của X
trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu
tạo của X có thể là:
A. CH3CH(OH)CH(OH)CHO
B. HCOOCH2CH(OH)CH3
C. CH3COOCH2CH2OH.
D. HCOOCH2CH2CH2OH
Hướng dẫn giải: Công thức cấu tạo của X có thể là HCOOCH2CH(OH)CH3 vì X có nhóm OH nên có
phản ứng với Na, X có chức este HCOO nên có phản ứng tráng gương, thủy phân X tạo ra etylen glicol
nên có thể hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.
Câu 16. (Câu 2. Đại Học KB – 2011) Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl
fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong d/ dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:
A. 4          B. 2        C. 5          D. 3
Hướng dẫn giải:
phenyl axetat: CH3–COO–C6H5 + NaOH —> CH3COONa + C6H5ONa + H2O
anlyl axetat: CH3COO–CH2–CH=CH2 + NaOH —> CH3COONa + CH2=CH–CH2–OH
metyl axetat: CH3COOCH3 + NaOH ¾ —>CH3COONa + CH3–OH
Một số tài liệu liên quan

III. Xem chi tiết tài liệu:


 
Nên xem tài liệu này:

Tập tài liệu Bài Tập ESTE – LIPIT Trong Đề Thi CĐ – ĐH (Giải Chi Tiết) ở định dạng PDF để thuận tiện cho việc in ấn của quý thầy cô và các em học sinh.

Xem thêm Phân dạng và cách giải bài tập  Chuyên đê ESTE – LIPIT


Tải về tệp tin PDF:

TẢI VỀ MÁY
THI THỬ ONLINE
Nếu không tải được bằng link phía trên, quý thầy cô và các em Học sinh có thể tải về bằng các link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Google Drive

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC

EQ

[4]

Exam24h © 2019
LIÊN HỆ

Exam24h Blog - Đề thi, tài liệu tất cả Lĩnh vực

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Tạo Khóa học | Tạo Đề thi Online | Hỏi và Đáp | Tuyển Sinh

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: info@exam24h.com

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: anvv@exam24h.com

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h